MAZDA ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA


Šajā paziņojumā par privātumu aprakstīts, kā Inchcape Motors Finland Oy (turpmāk tekstā “mēs” vai “Inchcape”) apstrādā personas datus, kādus personas datus ievāc, kā tie tiek izmantoti un kam tie tiek atklāti, kā arī tas, kā datu subjekts var kontrolēt savu datu apstrādi. Paziņojumā par privātumu arī izklāstīti, kādi ir Inchcape pienākumi apstrādājot personas datus.

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz visiem Inchcape produktiem un pakalpojumiem, kas piedāvāti veikalos, izstāžu zālēs, mājaslapās, kā arī tiešsaistē un mārketinga pasākumos (turpmāk tekstā “Produkti” un “Pakalpojumi”). Šis paziņojums par privātumu skar visus, kuru personas dati tiek apstrādāti (turpmāk “datu subjekti” vai “jūs”) saistībā ar minētajiem Produktiem un Pakalpojumiem. Šis paziņojums par privātumu arī skar to personu datu apstrādi, kuri pārstāv uzņēmumus, kas sniedz mums pakalpojumus, un citus mūsu partnerus.

Mēs augstu vērtējam datu subjektu privātuma aizsardzību, un esam apņēmušies apstrādāt personas datus, ievērojot piemērojamos tiesību aktus privātuma jomā, piemēram, ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) (turpmāk tekstā “GDPR”).

GDPR noteikts, ka personas dati ir informācija, ar kuru personu var tieši vai netieši identificēt. Personas dati ir, piemēram: vārds, uzvārds, atrašanās vietas dati, e-pasta adrese un dzimšanas datums.

Mūsu mājaslapā var būt iekļautas arī saites uz mājaslapām un pakalpojumiem, ko pārvalda organizācijas, kas nav mūsu kontrolē. Ievērojiet, ka šis paziņojums par privātumu neattiecas uz tādām citām mājaslapām, tāpēc mēs aicinām jūs iepazīties arī ar to paziņojumiem par privātumu. Mēs nenesam atbildību par citu mājaslapu un pakalpojumu paziņojumiem par privātumu un praksi saistībā ar privātumu (pat ja piekļūstat šīm mājaslapām, izmantojot mūsu norādītās saites), un mēs šīs saites norādām tikai informatīvos nolūkos jūsu ērtībai.

 

2. DATU PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA


2.1. Pārzinis:

Inchcape Motors Finland Oy
Reģistrācijas Nr.: 0900989-6
Adrese: Ansatie 6a C, 01740 Vantaa Finland

Inchcape Motors Finland Oy pieder Inchcape PLC, kas ir globāls vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmums, kurš darbojas premium un luksusa automašīnu tirgū.

Inchcape PLC galvenā mītne atrodas Londonā, Apvienotajā Karalistē, un tas ir kotēts Londonas Fondu biržā.

2.2. Kontaktpersona:

Ville Erkkilä
Adrese: Ansatie 6a C, 01740 Vantaa, Somija

 

3. DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS


Mēs apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir vajadzīgi tikai tā mērķa sasniegšanai, kuram tie tikuši ievākti vai iegūti, turklāt mēs datus apstrādājam saskaņā ar tiesību aktiem galvenokārt vienam no šiem nolūkiem:


• klientu pakalpojumi un saziņa;

• produktu un pakalpojumu plānošana un attīstība;

• klientu apmierinātības aptaujas;

• mārketinga pasākumi, piemēram, tirgus izpēte, reklāmas, tirgus analīze un statistikas datu vākšana;

• mājaslapas pielāgošana jūsu ērtībām un vēlmēm;

• izplatīšanas stratēģijas plānošana;

• aptauju rīkošana par Produktiem vai Pakalpojumiem;

• atsaukšana un servisa kampaņas;

• administrācija;

• ar garantijām un produktu drošumatbildību saistīto pienākumu izpilde;

• tiesību aktu ievērošana (piemēram, grāmatvedības noteikumi vai citi specifiski noteikumi) un mūsu ziņošanas pienākums, piemēram, ar nodokļiem saistītie ziņojumi un pārskati;

• krāpšanas novēršana.


Datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpildīšana vai līguma sagatavošana, kā arī Inchcape likumīgās intereses.

Apstrādājot personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un/vai lai ievērotu tiesību aktus un/vai ar mūsu garantiju un produkta drošumatbildību saistītos pienākumus, un/vai mūsu ziņošanas pienākumu, datu apstrādes pamatā ir mūsu juridiskais pienākums.

Likumīgās intereses ietver Produktu un Pakalpojumu, kā arī tādu darbību administrāciju un izstrādi, kas ir nepieciešamas, lai rīkotu pētījumus par mūsu Produktiem un Pakalpojumiem.

Ja personas dati nepieciešami elektroniskā tiešā mārketinga vajadzībām (piemēram, lai ar jums sazinātos e-pastā), tie tiks izmantoti tikai ar jūsu piekrišanu (izvēles iespējas), kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt. Jums ir arī tiesības iebilst šāda veida mārketinga pasākumiem, un to var izdarīt arī iepriekš (atteikuma iespējas).

Mēs neplānojam ievākt sensitīvus personas datus, tomēr datu subjekti tos var iesniegt brīvprātīgi; šādā gadījumā to apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu. Attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, kurai esat piekritis, jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, un šādā gadījumā jūsu personas dati turpmāk vairs netiks apstrādāti. Norādījumi ir sniegti turpinājumā (Datu subjektu tiesības ). Mēs šādu lūgumu ievērosim, ja vien datu apstrādes pamatā nav citi likumīgi iemesli.

 

4. APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN INFORMĀCIJAS AVOTI


Mēs ievācam un apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir svarīgi un nepieciešami šajā paziņojumā par privātumu izklāstītajiem nolūkiem.

Mēs ievācam šādas kategorijas datus:

PERSONAS DATU KATEGORIJAS un DATU PIEMĒRI
1. Kontaktinformācija. datu piemēri: Vārds, uzvārds, kontaktinformācija,dzimšanas datums un lietotā valoda.
2. Informācija par identitāti. Datu piemērs: Valsts identifikācijas numurs.
3. Klienta kontaktinformācija un finanšu informācija. datu piemēri: Rēķina Nr., parāda apmērs, garantijas dati.
4. Informācija par transportlīdzekli un citu attiecīgu produktu vai pakalpojumu. Datu piemēri: Transportlīdzekļa identifikācijas numurs un reģistrācijas numurs.
5. Ar klientu attiecībām saistīti dati. Datu piemēri: Klienta veids (privāts / uzņēmums), klienta darba devējs (līzinga nolūkiem), atsauksmes, sūdzības un cita komunikācija ar klientu.
6. Mārketinga dati. Datu piemēri: Kontaktinformācija un ar mārketingu saistītās vēlmes, notikumi, konkursi un aptaujas, ar mārketingu saistītās piekrišanas un aizliegumi.
7. Elektroniskās identifikācijas dati un dati par ierīcēm. Datu piemēri : Sīkdatņu dati, meklēšanas dati,operētājsistēma, serveris un domēns, tīmekļa pārlūkošanas dati, vispārīgi atrašanās vietas dati (kas noteikti pēc IP adreses vai mobilās ierīces atrašanās vietas)
8. Brīvprātīgi sniegtie dati. Datu piemērsi : Citi personas dati, ko sniedzis datu subjekts(piemēram, vēlmes).

 

Mēs ievācam informāciju no šādiem informācijas avotiem:


• informācija, ko sniedzat, piemēram, sazinoties ar mums, apmeklējot mūs, izmantojot mūsu Produktus un Pakalpojumus (ieskaitot mājaslapas un sociālos medijus) un piedaloties mūsu mārketinga aktivitātēs

• informācijas automātiska ievākšana, kad izmantojat mūsu Produktus un Pakalpojumus, piemēram, lietojot mūsu tiešsaistes pakalpojumus un apmeklējot mūsu mājaslapas

• no mazumtirgotājiem saņemtā informācija, piemēram, ziņas par klienta līgumu, un no citām trešām personām saņemtas tādas ziņas kā vietējie transportlīdzekļa reģistrācijas pakalpojumi un citu publisku un privātu reģistru izmantošana, kā arī citu trešu personu sniegtā informācija par saviem pakalpojumiem (piemēram, atbalsts mājaslapas uzturēšanā).

 

5. PERSONAS DATU GLABĀŠANA


Mūsu ievāktie personas dati tiek glabāti tik ilgi, lai būtu iespējams izpildīt šajā paziņojumā par privātumu izklāstītos nolūkus, ja vien tiesību akti nenosaka ilgāku datu glabāšanas periodu (piemēram, grāmatvedības vai atskaitīšanās pienākumu izpildei) vai ja vien mums dati nav nepieciešami, lai atbildētu uz jautājumiem vai atrisinātu strīdus, vai lai aizsargātu mūsu likumīgās tiesības. Pēc tam personas dati saprātīgā laika posmā tiks dzēsti vai padarīti anonīmi.

Nepieciešamība glabāt personas datus pārdošanas un mārketinga nolūkiem, kā arī datu pareizība tiek regulāri pārskatītas. Klientu dati un citi dati, kas saistīti ar klientu līgumiem, pārsvarā tiek glabāti 10 gadus pēc attiecīgā finanšu gada / pārskata gada. Iespējamo klientu dati pārsvarā tiek glabāti 12 mēnešus.

To datu subjektu personas dati, kuri pārstāv mūsu korporatīvos klientus vai uzņēmumus, kas sniedz mums pakalpojumus, tiek glabāti tik ilgi, cik attiecīgais datu subjekts saglabā savu amatu.

Detalizētu informāciju par datu glabāšanas ilgumu var saņemt pēc pieprasījuma.

 

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI


Jūsu personas dati ir pieejami uzņēmumiem, kas ir iekļauti Inchcape PLC.

Mēs apmainīsimies ar personas datiem tikai tādā apmērā, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumu (piemēram, lai sniegtu, uzturētu, attīstītu un nodrošinātu Produktus un Pakalpojumus) un nodrošinātu mārketinga un reklāmas atbalsta pakalpojumus, kā arī optimizētus mājaslapu pakalpojumus.

Apmaiņa ar personas datiem notiek ar uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, un tādām trešām personām kā mazumtirgotāji. Mēs apmaināmies ar personas datiem ar tādiem datu apstrādātājiem kā Palvelu Plus Oy, Sendgrid, Umbraco, Microsoft, Salesforce un Bisnode Finland Oy.

Mums var būt arī pienākums atklāt jūsu personas datus vai dalīties ar tiem, lai ievērotu savus likumīgos pienākumus vai izpildītu iestāžu paustos pieprasījumus.

Turklāt mēs apmaināmies ar personas datiem ar Inchcape PLC pārstāvēto automobiļu zīmolu ražotājiem, piemēram, Mazda Motor Europe un Jaguar & Land Rover Limited.

 

CITA PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA

Mēs varam apmainīties ar personas datiem arī saistībā ar uzņēmumu apvienošanu, mūsu aktīvu pārdošanu, visa uzņēmuma vai tā daļas finansēšanu vai iegādi un saistībā ar citiem līdzīgiem nolīgumiem.

Personas dati tiek atklāti arī trešām personām, ja to nosaka piemērojamie tiesību akti vai kompetento iestāžu rīkojums, un lai izmeklētu Produktu un Pakalpojumu iespējamu lietošanu, kas veido pārkāpumu, kā arī lai garantētu produktu un pakalpojumu drošību.

 

NOSŪTĪŠANA ĀRPUS ES/EEZ


Ja personas dati tiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, mēs nodrošinām datu privātuma pietiekamu līmeni atbilstoši obligātajiem privātuma tiesību aktiem, piemēram, Eiropas Komisijas parauga klauzulām un/vai “Privātuma vairogam”.

Ārpus ES/EEZ personas datus drīkst apstrādāt: Mazda Motor Europe un Jaguar & Land Rover Limited.

 

7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA


Mēs apņemamies ievērot piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu drošības noteikumus un veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu.

Personas dati tiek aizsargāti ar piemērotiem tehniskiem un organizatoriskiem paņēmieniem. Mēs uzglabājam datus slēgtā vidē ar ierobežotām fiziskās piekļuves tiesībām un drošā IT vidē. IT vidi aizsargā ugunsmūri un citas atbilstošas drošības tehnikas, turklāt tiek veikta arī progresīvā pārraudzība. Mēs pieprasām, lai visi mūsu pakalpojumu sniedzēji īstenotu atbilstošu pasākumus, kas uztur personas datu drošību.

Mūsu personālam un pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā personas datus, ir pienākums personas datus saglabāt strikti konfidenciālus. Piekļuve personas datiem tiek atļauta tikai tiem darbiniekiem, kam šī informācija ir nepieciešama darba uzdevumu izpildei. Darbiniekiem un datu apstrādātājiem ir personīgās ID kartes un paroles.

 

8. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS


Jums ir piemērojamajos tiesību aktos par datu aizsardzību noteiktās tiesības.

TIESĪBAS PIEKĻŪT UN PĀRBAUDĪT

Jums ir tiesības zināt, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Jums ir tiesības pārbaudīt savus personas datus un piekļūt tiem, kā arī lūgt mums sniegt jums šos datus rakstveidā vai elektroniski.

 

TIESĪBAS LABOT UN DZĒST

Jums ir tiesības nodrošināt nepareizu vai nepilnīgu personas datu labošanu. Jums ir arī tiesības lūgt mums izņemt datus.

Mēs arī pēc savas iniciatīvas, izņemam, labojam un papildinām nepareizus, nevajadzīgus, nepilnīgus vai novecojušus datus, kad tādus konstatējam.

 

TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU UN IEBILST APSTRĀDEI UN IEROBEŽOT TO

Saskaņā ar GDPR jums ir tiesības nosūtīt savus datus citam pārzinim.

Jums ir tiesības lūgt mums ierobežot jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Mēs ierobežosim jūsu personas datu apstrādi arī tad, ja nevarēsim labot vai izņemt nepareizos datus vai ja attiecībā uz lūgumu dzēst jūsu datus būs kādas neskaidrības.

Jums ir tiesības iebilst savu datu apstrādei noteiktu iemeslu dēļ. Jums ir tiesības aizliegt datu apstrādi vai nosūtīšanu tiešā mārketinga nolūkos.

 

TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

Ja jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Atsaukšana neietekmē tādas ar piekrišanu atļautas datu apstrādes likumību, kura notiek pirms atsaukšanas. Lai jebkurā laikā atsauktu savu piekrišanu, sazinieties ar mums, izmantojot šā paziņojuma par privātumu 2. sadaļā sniegto kontaktinformāciju.

Jūs varat iebilst jebkādiem tiešā mārketinga pasākumiem un atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz elektronisko tiešo mārketingu, izpildot norādes, kas saņemtas saistībā ar mārketinga paziņojumiem (piemēram, izmantot iespēju atteikt abonēšanu e-pastā vai SMS).

 

KĀ IZMANTOT TIESĪBAS

Jūs varat nosūtīt jautājumu, izmantojot jaguar.fi/data pieejamo elektronisko saziņas veidlapu.

Jūs varat arī nosūtīt jautājumu e-pastā vai pa pastu, izmantojot šā paziņojuma par privātumu 2. sadaļā sniegto kontaktinformāciju. Lai nosūtītu jautājumu, jums ir jāapliecina sava identitāte, lai mēs nodrošinātu, ka jūsu personas dati netiek atklāti citiem. Lai pārliecinātos par jūsu identitāti, mēs varam pieprasīt papildu informāciju.

Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas saistībā ar jūsu pieprasījumu (ieskaitot identitātes apliecināšanu) mēs uzsāksim jūsu pieprasījuma izpildi. Mēs pieliksim visas pūles, lai jūsu pieprasījumu izpildītu viena (1) mēneša laikā.

Mēs varam noraidīt lūgumus, kas ir nepamatoti atkārtoti, pārmērīgi vai klaji nepamatoti.

 

9. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI


Ja jūs uzskatāt, ka tas, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, neatbilst GDPR, jums ir tiesības sūdzēties vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei. Vairāk informācijas un uzraudzības iestādes kontaktinformāciju atradīsiet šeit.

 

10. IZMAIŅAS ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR PRIVĀTUMU


Laika gaitā, kad nepieciešams, mēs varam grozīt šo paziņojumu par privātumu. Visas izmaiņas tiks publicētas mūsu mājaslapā turpat, kur šis paziņojums par privātumu. Ja mums būs jāmaina datu apstrādes nolūks, mēs lūgsim atsevišķu jūsu piekrišanu.

Šis paziņojums par privātumu ir publicēts 24.05.2018.

 

 

SĪKDATŅU POLITIKA INCHCAPE MOTORS FINLAND OY

KAS IR SĪKDATNE?


Sīkdatne ir neliels fails, ko vietne saglabā jūsu datorā, planšetdatorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne nav programma —tā nesatur nekādas kaitīgās programmas vai vīrusus.


KĀ/KĀPĒC TĪMEKĻA VIETNE IZMANTO SĪKDATNES?


Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne varētu pienācīgi darboties. Sīkdatnes mums palīdz gūt pārskatu par jūsu apmeklējumu mūsu vietnē, kas mums ļauj to pastāvīgi optimizēt un pielāgot atbilstīgi jūsu vajadzībām un interesēm. Pirmkārt, sīkdatnes atceras, piemēram, kādas preces jūs esat pievienojuši preču grozam, kad iepriekš apmeklējāt attiecīgo vietni, vai arī kādu valodu jūs izvēlējāties vietnei, un kādu valūtu vēlaties izmantot norēķiniem tajā. Mēs izmantojam sīkdatnes arī, lai mērķētu reklāmas jums citās vietnēs. Vispārīgi runājot, mēs sīkdatnes izmantojam kā daļu no saviem pakalpojumiem, lai nodrošinātu saturu, kas būtu pēc iespējas jums atbilstošāks.


CIK ILGI TIEK GLABĀTAS SĪKDATNES?


Tas, cik ilgi sīkdatnes tiks glabātas jūsu ierīcē, var atšķirties. Sīkdatnes derīguma termiņš tiek rēķināts no jūsu pēdējā vietnes apmeklējuma datuma. Kad sīkdatnes derīguma termiņš ir beidzies, tā tiek automātiski dzēsta. Jūs varat aplūkot pilnu sīkdatņu sarakstu tālāk tekstā.


JŪS VARAT ATTEIKTIES PIEŅEMT SĪKDATNES VAI ARĪ TĀS DZĒST.


Jums vienmēr ir iespēja atteikties pieņemt sīkdatnes, ko var paveikt attiecīgajā datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Tas, kur šie iestatījumi ir atrodami, ir atkarīgs no tā, kādu pārlūkprogrammu jūs izmantojat. Ja jūs maināt iestatījumus, tad ņemiet vērā, ka, iespējams, nevarēsiet izmantot atsevišķas funkcijas un pakalpojumus mūsu vietnē, jo tie balstās uz to, ka tīmekļa vietne spēj atcerēties jūsu veiktās izvēles tajā.

Jūs varat izvēlēties nesaņemt sīkdatnes Google Analytics pakalpojumā šajā vietnē .
Jūs varat izvēlēties nepieņemt sīkdatnes no dažiem reklāmdevēju tīkliem, kuri dalās ar informāciju dažādos tīklos, šajā vietnē.


SĪKDATŅU DZĒŠANA


Jūs varat dzēst sīkdatnes, kuras esat iepriekš pieņēmuši. Ja jūs izmantojat datoru, kurā ir uzstādīta salīdzinoši jauna tīmekļa pārlūkprogrammas versija, jūs varat dzēst sīkdatnes, nospiežot šādu taustiņu kombināciju: CTRL + SHIFT + Delete.
Ja šī taustiņu kombinācija nedarbojas un/vai jūs izmantojat datoru ar Apple operētājsistēmu, tad jums ir jāzina, kādu tīmekļa pārlūkprogrammu izmantojat un pēc tam jānoklikšķina uz attiecīgās saites:


• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Opera
• Safari
• Flash cookies
• Apple
• Android
• Windows 7
Ielāgojiet! Ja jūs izmantojat vairākas tīmekļa pārlūkprogrammas, tad jums ir jāizdzēš sīkdatnes katrā no tām.